EUROKODER

Eurokoder är europagemensamma standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar. De utarbetas av CEN/TC250 och dess underkommittéer. De har funnits sedan början av 90-talet som förstandarder (ENV). Dessa har senare omarbetats till europastandarder (EN) som finns publicerade sedan mitten av 00-talet. Man har dock inte lyckats ena sig på alla punkter och det finns ett visst utrymme för nationella val (NDP). Skillnaderna mellan ländernas NDP avser främst säkerhetsnivån, men det finns också skillnader som beror på tidigare praxis och traditioner. NDP:er skall i varje land förtecknas i en nationell bilaga (NA) som fogas till varje standard. I Sverige är valen gjorda av våra föreskrivande myndigheter Boverket och Transportstyrelsen. Istället för nationella bilagor hänvisar de svenska versionerna av Eurokoderna till föreskriften TSFS 2018:57 (med senaste ändring i TSFS 2022:50) (Transportstyrelsen) för broar och till BFS 2011:10 (med senaste ändringen BSF 2022:4, EKS 12) – EKS (Boverket) avseende huskonstruktioner och övriga byggnadsverk för tillämpning i Sverige. Eurokodfamiljen omfattar ett 60-tal standarder och ca 6000 sidor. Huvuddelarna framgår av tabellen nedan.

Varje Eurokoddel har sin underkommitté med ett trettiotal medlemmar så det är mycket folk engagerat i ett kontinuerligt uppdateringsarbete. Förnärvarande pågår det ett stort revideringsarbete som i början av 2020-talet ska resultera i nästa generationens Eurokoder som ska vara enklare att använda och som ska innehålla färre nationella val (NDP). De nya Eurokoderna ska då också vara uppdaterade med avseende på de senaste årtiondenas allmänt accepterade forskningsresultat och kunskapsutveckling.

De första reviderade EK-standarder gjordes tillgängliga på europeisk nivå (CEN) under hösten 2022 och samtliga förväntas vara tillgängliga runt 2025. Efter det har standardiseringsorganen i medlemsländerna (i Sverige är det SIS) några år på sig att implementera de nya eurokoderna som nationella standarder. Senast hösten 2027 måste dock alla vara publicerade som nationella standarder (som SS-EN i Sverige). Implementeringen i medlemsländerna innebär att de ska förses med nationella val och bilaga och bör helst också vara översatta. Äldre, motsvarande nationella standarder och de nuvarande eurokoderna måste sen dras tillbaka senast våren 2028.

Eurokodfamiljen

Huvuddel  Förkortad titel  Antal delar
Eurokod 0 Grundläggande regler 1+4 bilagor
Eurokod 1 Laster 10
Eurokod 2 Betongkonstruktioner 4
Eurokod 3 Stålkonstruktioner 20
Eurokod 4 Samverkanskonstruktioner 3
Eurokod 5 Träkonstruktioner 3
Eurokod 6 Murverkskonstruktioner 4
Eurokod 7 Geokonstruktioner 4
Eurokod 8 Jordbävning 6
Eurokod 9 Aluminiumkonstruktioner 5

Detaljerad information om innehållet i Eurokoderna finner du på www.eurokoder.se.